Page 7.157 - California Tool and Welding

Basic HTML Version

The Resource For All Your Welding, Gases and Safety Supplies!
7.157
The Resource - (Technical - Gas Specifications)
Reliable industrial and
medical gas supply,
equipment and services
At Air Products, nothing is more important
to us than meeting the needs of our
customers and establishing long-standing
relationships built on understanding.
Medical and industrial gases
ɜ ĒY‰ŸY) ŠJ{t
ɜ ĒY‰ŸY) t) Ÿmj J Ž V-mYŸs
ɜ ĒY‰ŸY) t) Ÿmj J Ž V±)Š{J-t
ɜ ĒY‰ŸY) t) Ÿmj J Ž tYšŠ{J-t
ɜ ĒY‰ŸY) {°±J-t
ɜ ĒY‰ŸY) šV-Š ‡± {°±J-t
Supply options
ɜ ļŸ - šŠ Ym-ŠŽ t) V±)ŠYm šŸ -Ž ɮð-ȯ ð
2
)
ɜ ĒY‰ŸY) š tj Žš{Š J- Ž±Žš-sŽ
ɜ ğtɍŽYš- s-s Š t- t) )Ž{Š‡šY{t ŸtYšŽ
ɜ ğtɍŽYš- mY‰Ÿ-7 šY{t ‡m tšŽ
ɜ ÀīÙŒ ót)ŸŽšŠY m ä Ž Ķ-ŠªY -Ž
APDirect
®
Customer Portal
ÀīÕYŠ- š YŽ Ž- ŸŠ- Ž-m7ɍŽ-ŠªY - {tɍmYt- ‡{Šš m
šV š ‡Š{ªY)-Ž ‰ŸY j Yt7{Šs šY{t -ŽŽ t) -< Y-tš
transaction processing.
tell me more
For more information, contact us at:
Corporate Headquarters
ÀYŠ īŠ{)Ÿ šŽ t) ÏV-sY mŽȯ ót Ȯ
ʱʬʩls ð sYmš{t Î{Ÿm-ª Š)
Allentown, PA 18195-1501
ļ ʲʩʩɍʰʯʮɍʮʯʰʱ ɮ {)- ʲʳʭɯ
ļ ʰlsʩɍʱʩʰɍʮʱʭʩ ɮ {)- ʲʳʭɯ
ã ʲʩʩɍʬʱʬɍʮʮʮʳ
ã ʰlsʩɍʱʩʰɍʰʲʳʩ
JYJsŠjšJʑ YŠ‡Š{)Ÿ šŽȮ {s
Call us today at 800-654-4567
and mention code 893.
www.airproducts.com/IWDC
ɮʭʮʭʩʱɯ